#b8c400

Hoe de OVAM een innovatief woonproject mogelijk maakt in Izegem.

15.07.2015

In Izegem saneerde de OVAM een zwaar vervuilde site en nu wil het stadsbestuur daar een innovatief woonproject realiseren. Het moet bovendien een voorbeeld worden van duurzaam materialenbeheer. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder het ‘protocol curatoren’, waarmee de OVAM eigenaar van de grond werd en het project mee kan sturen naar een duurzame herontwikkeling.

Frank Duhamel
Schepen ruimtelijke ordening Izegem
Frank Duhamel
Schepen ruimtelijke ordening Izegem

De site is ruim een halve hectare groot en wordt omringd door woningen, aanpalende tuinen, de Ghistelbeek en een bufferbekken. Jaren geleden werd het terrein gebruikt door Alluc Parmentier, een bedrijf dat actief was als leerlooierij, verhandelaar in afvalolie en thinnerafval, en verdeler van verven en vernissen.

De sanering

“De vervuiling dateert van de jaren 1980 en het terrein is inmiddels door de OVAM gesaneerd”, zegt Frank Duhamel, schepen van ruimtelijke ordening. De OVAM voerde in 2006 een bodemonderzoek uit, de bodem en het grondwater bleken toen verontreinigd met VOCI’s, BTEX en PAK. De saneringswerken werden evenwel niet meteen opgestart. Annelies Van Gucht, projectverantwoordelijke bij de OVAM, legt uit waarom. “Alluc Parmentier ging failliet en de curator kon niet tot verkoop overgaan, waarna hij het faillissement afsloot bij gebrek aan activa. De OVAM is dat te weten gekomen en heeft toen bij de rechtbank een verzoek ingediend om de resterende activa te kunnen realiseren. Er is een nieuwe curator aangesteld, en in maart 2012 hebben we het onroerend goed uit het faillissement voor één symbolische euro overgekocht via het ‘protocol curatoren’. Dit protocol laat de OVAM toe om terreinen waarvoor de saneringskosten de opbrengsten van de grond overstijgen, aan te kopen en te saneren. In september 2013 is gestart met de afvalverwijdering en de selectieve sloop van de gebouwen op het terrein. Daarna werd op drie kernlocaties grond ontgraven. In totaal voerden zo’n 170 vrachtwagens verontreinigde grond af en propere grond aan. Na de graafwerken werd het terrein genivelleerd en ingezaaid.”

Sloop en sanering hebben al zo’n 600.000 euro gekost. Mogelijk tikt het prijskaartje nog aan. “Als na enkele jaren blijkt dat de toestand van het grondwater niet verbetert, dan zullen we ook een grondwatersanering moeten opstarten. Financieel is dit voor ons een verlies, maar we doen het om een duurzaam proefproject te kunnen realiseren”, zegt Annelies Van Gucht.

Protocol curatoren

Het protocol curatoren bestaat sinds 2007. “Ook voor mij was dat nieuw, en ik heb eerst alles juridisch moeten uitzoeken”, vertelt Annelies Van Gucht. “Pas sinds 2011 heeft de OVAM van dit protocol gebruik kunnen maken om effectief gronden te verwerven. In totaal hebben we zo al elf eigendommen kunnen verwerven. In West-Vlaanderen hebben we het protocol al gebruikt in een Oostends kmo-terrein. In Izegem zal het instrument voor het eerst aangewend worden voor de realisatie van een woonproject. Via dit protocol zijn we ook in Vilvoorde bezig met de aankoop van gronden, eveneens voor een woonproject dat waarschijnlijk nog grootschaliger zal zijn dan in Izegem.”

“Het is een geluk dat het ‘protocol curatoren’ bestaat, anders zaten we hier we nog altijd met een vervuilde site. Door het faillissement behoorde de grond aan niemand meer toe en er was ook geen overnemer in zicht”, legt schepen Duhamel uit, die de aankoop en de sanering van de grond door de OVAM “een mooi cadeau aan de stad Izegem” noemt.

Voorbeeldproject

Op de gesaneerde site verrijst straks een innovatief woonproject, en ook dat is mooi meegenomen. Frank Duhamel: “De site zal op een goede manier herontwikkeld worden. De OVAM heeft daarvoor een aantal criteria vastgelegd met nadruk op duurzame, onderhoudsvriendelijke en vandalismebestendige materialen. Er worden nog meer groene accenten gelegd, zoals compact bouwen, gemeenschappelijke verwarming via geothermie, gemeenschappelijk groen, en zo weinig mogelijk verharding op het terrein zelf. Het project zal twee woonblokken omvatten met zes eenheden per blok. Het gaat om een woonproject dat nogal contrasteert met de omgeving, die gekenmerkt wordt door twee verkavelingen met kleine loten en zonder veel nevenvoorzieningen, en een straat met een heel gevarieerde typologie van woningbouw.”

Voor het stadsbestuur moet de ontwikkeling een voorbeeld worden van een totaal andere aanpak, met de nadruk op duurzaamheid. “Het zal ook een betaalbaar concept zijn”, belooft de schepen. “Het is een goede zaak dat de OVAM als eigenaar van de grond de gemeente betrokken heeft bij deze herontwikkeling. Een innovatief project heeft pas een slaagkans als ook het lokale bestuur er achter staat. En als alle partijen er van bij het begin bij betrokken worden en gemeenschappelijke doelstellingen naar voren schuiven, zal het vlotter gaan om een bouwvergunning te verlenen.”

De OVAM blijft intussen nauw betrokken, verzekert Annelies Van Gucht. “Mijn eerstvolgende taak zal er nu in bestaan een timing op te stellen en overlegmomenten te organiseren. We zullen op zoek gaan naar een projectontwikkelaar die rekening zal moeten houden met de criteria die we hebben vastgelegd. Onze hefboom is de waarde van de grond, want we kunnen opteren voor een iets lagere grondprijs, aangezien het om een voorbeeldproject gaat.”

Meer informatie:

GERELATEERD