#333333

Cofinanciering kan een bodemsanering betaalbaar maken.

02.06.2015

Een bodemsanering kan een onverwachte en zware kost zijn voor een kleine gemeente. Dat hebben ze ervaren in Linter, waar een historische verontreiniging pas efficiënt kon worden aangepakt met de nieuwe regeling voor cofinanciering van de OVAM.

Bavo Peeters
OVAM-medewerker dienst Bodembeheer
Luc Veldhaens
Milieudienst Linter
Bavo Peeters
OVAM-medewerker dienst Bodembeheer
Luc Veldhaens
Milieudienst Linter

Eind jaren 1980 kocht de gemeente Linter een oude verffabriek. Na grondige renovatie bracht ze er in 1995 een feestzaal en loodsen van de technische dienst in onder. Maar enkele jaren later vingen de gemeentearbeiders bij graafwerken in de open loods kwalijke geurtjes van solventen op. De gemeente nam de zaak ernstig en liet boringen uitvoeren om het probleem te onderzoeken.

Weggemoffeld

Luc Veldhaens, milieuambtenaar van Linter, reconstrueert het verhaal. “Misschien was er bij de aankoop van de verffabriek wel een vaag vermoeden van bodemverontreiniging, maar niemand lag daar destijds wakker van. Ook de wetgever bekommerde zich toen nauwelijks over bodemverontreiniging. In 2003 voerden arbeiders graafwerken in de loods uit om een constructie voor de stockage van strooizout te maken. Hierbij stootten ze op ondergrondse tanks met verf en oplosmiddelen … netjes toegedekt onder een betonlaag. Zo ging dat helaas in die tijd.”

Een complexe zaak

De gemeente liet boringen uitvoeren om de zaak letterlijk 'grondiger' te onderzoeken. “De gezondheid van de gemeentearbeiders was onze allereerste bezorgdheid; daarmee wilden we geen enkel risico nemen”, vervolgt Veldhaens. “Verschillende bodemonderzoeken volgden elkaar op. Als kleine landelijke gemeente groeide dit probleem ons snel boven het hoofd. Daarom gingen we in 2008 in zee met de intercommunale Interleuven, die op dat vlak meer expertise in huis had. De OVAM hield toezicht op de uitvoering van de bodemonderzoeken en de uitwerking van het bodemsaneringsconcept.” Eind 2014 keurde de OVAM het bodemsaneringsproject goed, waardoor de verontreiniging aangepakt kon worden door ontgraving gecombineerd met grondwaterbemaling en zuivering van het opgepompte grondwater.

Verschillende bodemonderzoeken volgden elkaar op. Als kleine landelijke gemeente groeide dit probleem ons snel boven het hoofd. Daarom gingen we in 2008 in zee met de intercommunale Interleuven, die op dat vlak meer expertise in huis had.

Luc Veldhaens

Cofinanciering helpt

Bij de eerste ramingen van de kosten was het wel even schrikken. “210.000 euro is voor een kleine gemeente een enorme hap uit het budget”, stelt Luc Veldhaens. “Gelukkig spreiden we de kosten over enkele jaren door een gefaseerde uitvoering. Maar we kunnen vooral een beroep doen op de cofinanciering van de OVAM.”

Bavo Peeters, van de cel Beleidsondersteuning van de OVAM, nuanceert: “Cofinanciering is bestemd voor de sanering vanhistorische bodemverontreiniging, die dus vóór de inwerkingtreding van het Bodemsaneringdecreet uit 1995 ontstaan is. Naast de historische vervuiling door de verffabriek was er ook een nieuwe verontreiniging door een lekkende stookolietank, een incident dat gebeurde in 2011. Voor de sanering daarvan komt de gemeente dus niet in aanmerking voor cofinanciering.”

Cofinanciering is bestemd voor de sanering van historische bodemverontreiniging, die dus vóór de inwerkingtreding van het Bodemsaneringdecreet uit 1995 ontstaan is.

Bavo Peeters

Kantelmoment

“Dit verhaal heeft lang aangesleept”, geeft de milieuambtenaar toe. “Het kantelmoment in dit proces was de cofinanciering door de OVAM. Een historische verontreiniging is en blijft een zware dobber, maar een bodemverontreiniging is te ernstig om ze onaangeroerd te laten. En alle onzorgvuldigheden uit het verleden ten spijt, het enige wat je nu kan doen is je verantwoordelijkheid opnemen. De cofinanciering verlicht de factuur met de helft, en maakt het voor lokale overheden een stuk draaglijker om historische bodemverontreinigingen aan te pakken en op te ruimen.”

Meer informatie

Op www.ovam.be/cofinanciering vindt u de wetgeving inzake cofinanciering, maar ook een praktische brochure, het aanvraagformulier en sjablonen voor de kostenraming, vorderings- en rekeningstaat.

Cofinanciering in een notendop

De cofinanciering van bodemsaneringswerken voor historische verontreiniging is in voege sinds 1 september 2013. Bavo Peeters (OVAM): “Zowel particulieren, ondernemingen als lokale overheden - in de hoedanigheid van eigenaar of voormalige eigenaar van de verontreinigde percelen - komen hiervoor in aanmerking. Het subsidiepercentage voor ondernemingen bedraagt momenteel 35%; voor lokale besturen en particulieren loopt dit op tot 50%. De subsidie bedraagt per begunstigde maximaal 200.000 euro, ook in het geval van meerdere dossiers, gespreid over een periode van drie kalenderjaren. Enkel bodemsaneringsprojecten met een conformiteitsdatum na 31 mei 2008 komen in aanmerking. Bij nieuwe projecten kun je het bodemsaneringsproject samen met de aanvraag tot cofinanciering indienen. De OVAM zorgt er dan voor dat beide goedkeuringsprocessen parallel verlopen, zoals dat het geval was in dit dossier van de gemeente Linter.”

GERELATEERD